د چارو ادارې لوی رياست اونيزه اداري غونډه ترسره شوه