مولوي سيف الدين تائب؛ د اسلامي امارت د بريا راز په اطاعت کې ده