د چارو ادارې لوی رياست د دوو نويو ټاکل شويو مرستيالانو د معرفۍ غونډه ترسره شوه