د کابل څلورو دروازو کې د الکترونیکي دروازو د نصب په اړه غونډه وشوه