د ښارواليو عوايدو شفافيت او چارو چټکتيا په اړه برېښنايي سيسټم معرفي شو