د پانګونې اسانتيا رياست مرستيال د خيرخوا الکترونيکي کمپلکس له رغنيزو چارو څخه ليدنه وکړه