د شاه او عروس بند د استملاک ستونزو د حل په موخه غونډه وشوه