د هیواد په ملي او سیاسي اجماع کې د سیاسي ګوندونو د رول د ارزونې لپاره غونډه وشوه