پنج شنبه , ۳۰ , عقرب , ۱۳۹۸

ریاست مطالعات و پالسی

ریاست مطالعات و پالیسی بازوی اصلی معاونیت تخنیکی ریاست عمومی اداره امور میباشد که در همکاری نزدیک با ریاست‌های دیگر مخصوصاً ریاست نظارت و ارزیابی فعالیت می نماید. برعلاوه، این ریاست از تلاش‌های نهادهای تحقیقاتی حمایت می‌کند تا به راه‌حل‌های مطلوب برای مقابله با چالش‌های عمده اقتصادی، اجتماعی و محیطی در کشور دست یابد. این ریاست برای مقابله با چالش‌های موجود و استفاده اعظمی  از فرصت‌ها با شرکا کار خواهد نمود. به این ترتیب همکاری میان سکتور علمی، دولت و سکتور خصوصی افزایش یافته و باعث ایجاد ثبات بین این سکتورها خواهد شد و برای پالیسی‌های آینده پیشنهادات مبتنی بر مدارک عملی ارائه خواهد کرد.

وظایف:

  • این ریاست از طریق ایجاد همکاری نزدیک با پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، مراکز عالی، مراکز و نهاد‌های تحقیقاتی، به ادارات دولتی و نهاد‌های علمی و تحقیقاتی نفوذ می‌کند. همچنان زمینه را برای همکاری جهت ازدیاد مشارکت میان سکتور‌های علمی، خصوصی و دولت فراهم می‌کند.

  • علاوه بر این به مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیطی جهت توسعه در کشور تمرکز خواهد کرد تا حکومت افغانستان را در تصمیم گیری‌ها مبتنی بر شواهد کمک نماید.

دست آوردها

جوانان