کندز ولایت مقامی

کندز ولایت مقامی

حشمت الله رحیمی عرضبیگی ولایت مقامی نینگ سرپرستی