کندز ولایت مقامی

حشمت الله رحیمی عرضبیگی ولایت مقامی نینگ سرپرستی