خوست ولایت مقامی

خوست ولایت مقامی

محمد صدیق پتمن