امارت اسلامی افغانستان

ریاست اسناد و ارتباط

معاونیت عرایض و شکایاتنوم
ولایت
ولسوالی
د اړیکي شمیره
آیا وظیفه لری؟
وظیفه
موضوع

تاسو فقط pdf, png او jpg فایلونه آپلوډ کولای شي