امارت اسلامی افغانستان

ریاست اسناد و ارتباط

معاونیت عرایض و شکایاتنوم
ولایت
ولسوالی
د اړیکي شمیره
اوسنی ادرس
د نږدې خپلوان د اړیکې شمېره
آیا وظیفه لری؟
وظیفه
موضوع

تاسو فقط pdf, png او jpg فایلونه آپلوډ کولای شي

ښاغلی شکایت کوونکی که چیرې تاسو نورو ادارو ته مراجعه کړې دهغې داجرآتو په اړه لنډ توضیحات ورکړئ او اړین اسناد ورسره یو ځای کړئ.
د شکایت اړوند اجرااتو مخینه