حرمتلی ریاض احمد حیات

حرمتلی ریاض احمد حیات نینگ بیوگرافی سی


توغیلگن ییلی: 1357

توغیلگن جایی: ننگرهار ولایتی

باشلنغیچ تعلیماتی: پشاور صدیق اکبر عالی لیسه سی

عالی تحصیلاتی: باختر پوهنتونی اداره و تجارت بولیمی دن ماسترلیگی بار
ایش تجربه سی:
منصب کنونی: مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور مردمی و اجتماعی
ایش تجربه تجربه سی :اجتماعی رواجلنیش و حقوقی مسله لرگه یاردم بیروچی موسسه سی نینگ معاونی و قوم نینگ کته سی
منصب کنونی: جمهور رییس نینگ اجتماعی و مردمی ایشلری بوییچه مصلحتچیسی