حرمتلی عبدالحی نعمتی

حرمتلی عبدالحی نعمتی نینگ بیوگرافی سی


توغیلگن ییلی : 1334

توغیلگن جایی: فراه ولایتی


باشلنغیچ تعلیماتی: هلمند ولایتی ، زراعت مخصوص لیسه سی

ایش تجربه سی: فراه ولایتی مسلکی زراعت لیسه نینگ معلمی، فراه ولایتی نینگ اورین باسری، فراه ولایتی زراعت لیسه سی نینگ سرپرستی، فراه والی سی، مسکرات ماده لرگه قرشی کورشیش وزیرلیگی نینگ مصلحتچیسی، بغلان والی سی.


حاضرده گی ایشی: جمهور رییس نینگ یخشی باشقروو ایشلری بوییچه کته مصلحتچیسی