حرمتلی نبی مصداق

حرمتلی نبی مصداق نینگ بیوگرافی‌سی


توغیلگن جایی: پکتیا
باشلنغیچ و اورته تعلیماتی: رحمان بابا عالی لیسه سی – کابل
تحصیلات عالی: دکتورای بشر شناسی پوهنتون Sussex
عالی تحصیلاتی: پوهنتون Sussex دن بشر دوستلیک بولیمیده دکتراسی بار
ایش تجربه سی: یازووچی، بی بی سی و امریکا آوازی رادیو لری بیلن ایشلب کیلگن
حاضرده گی منصبی: جمهور رییس نینگ مطبوعات ایشلری بوییچه کته مصلحتچیسی