حرمتلی عبدالرشید ایوبی

مولوی عبدالعزیز ایوبی نینگ فرزندی عبدالرشید ایوبی
توغیلگن ییلی: 1362
توغیلگن جایی: خوست
باشلنغیچ تعلیماتی: کوهات زرگری جامعه العلوم اسلامی مدرسه سی
عالی تحصیلاتی: سیاست علمی
ایش تجربه‌سی: خلق لر و تجارت ایشلری بوییچه 15 ییل تجربه سی بار
حاضرده گی ایشی: جمهور رییس نینگ اجتماعی ایشلری بوییچه کته مصلحتچی‌سی