# نوم د دندې موقف فایل
1 نعمت الله شهراني
2 ښاغلی محمد جوره طاهري
3 مولوی رحیم الله عزیزي
4 ښاغلی محمد یونس هوتک
5 محمد یوسف پښتون
6 محمد عزیز بختیاري
7 محمد سالم حسني
8 محمد حامد محبوبي
9 محمد انور جگدلک
10 ملالۍ شینوارې