# نوم د دندې موقف فایل
1 نجیب الله امین
2 میوند رهیاب
3 گیسو یاري
4 عالیه یلماز
5 سید حشمت الله هاشمي
6 سید احمد راتب مظفری
7 بریالی هلمند