# نوم د دندې موقف فایل
1 وږمه ساپۍ
2 هما سلطاني
3 نظیفه یوسفي بیک
4 نظیفه ذکي
5 ناهید احمد فرید
6 نادرخان کتوازی
7 میرویس یاسیني
8 ملالۍ اسحاقزی
9 محمد مهدي راسخ
10 محمد علي محقق