# نوم د دندې موقف فایل
1 ښاغلی احمد داود نورزی د افغانستان برښنا شرکت اجراییوی رییس