# نوم د دندې موقف فایل
1 احمد نادر نادري د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس
2 احمد نادر نادري د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون رئیس