# نوم د دندې موقف فایل
1 ښاغی میوند رهیاب د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسیون کمیشنر
2 ښاغلی محمد یونس طغرا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمیشنر
3 ښاغلی محمد نعیم نظري د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال او کمیشنر
4 ښاغلی شکر الله مشکور د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر
5 ښاغلی سید قطب الدین رویدار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غړی
6 اسدالله یوسفی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر
7 نجیب الله امین د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون کمیشنر
8 میوند رهیاب د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون کمیشنر
9 گیسو یاري د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون کمیشنره
10 عالیه یلماز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د تعیناتو د بورد کمیشنر