د ترمیماتو، حفظ او څارنې محترم ریاست د پنځه باب کانتین د ځمکې د کرایه کولو د پروژې خبرتیا!

د ترمیماتو، حفظ او څارنې محترم ریاست د پنځه باب کانتین د ځمکې د کرایه کولو د پروژې خبرتیا!


پي ډي اف ډاونلوډ :