# لوګو د وزارتونو نوم توضیحات د تلیفون شمېره ویب سایټ
17 د ښځو چارو وزارت د ښځو چارو وزارت .د ښځو چارو وزارت، د ښځو د وړتیا لوړونې او په ملي انکشاف کې د دوی د مش... 0202946381 ویب سایټ
18 د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مهمو دولتي بنسټونو څخه دی، چې د ملي ثبا... 0202312264 ویب سایټ
19 ملي دفاع وزارت ملي دفاع وزارت ملي دفاع وزارت له کلیدي وزارتونو څخه دی، چې د افغانستان د خپلواکۍ، ځمک... 0202661467 ویب سایټ
20 عدلیې وزارت عدلیې وزارت عدلیې وزارت د حکومت له مرکزي... 0796079169 ویب سایټ
21 د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت .بهرنیو چارو وزارت د حکومت د بهرني سیاست د چارو د مخته وړلو مسولیت لري... 0202100371 ویب سایټ