جلسه پیرامون چگونگی برگزاری نشست هماهنگی زون های اقتصادی کشورهای عضو سازمان ایکو برگزار شد