ولسمشرۍ حقوقي واحد لخوا د تړونونو، هوکړه لیکونو او نړیوالو تعهداتو په اړه د راپور ورکولو په اړه د همغږۍ ناسته وشوه