د قنبر څلورلارې او دیوان بيګي سيمو د داخلي بېځايه شويو د استقرار طرحې په اړه بحث وشو