د چارو ادارې لوی رئیس د جمهور رئیس د سولې طرحه له سياسي ګوندونو سره شريکه کړه