څلورمه ګڼه مصوبه

څلورمه ګڼه مصوبه


درېیمه ګڼه مصوبه

درېیمه ګڼه مصوبه


دوهمه ګڼه مصوبه

دوهمه ګڼه مصوبه


لومړۍ ګڼه مصوبه

لومړۍ ګڼه مصوبه