د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون لومړنې غونډې مصوبه 

د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون لومړنې غونډې مصوبه 

 

د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون لومړنې غونډې مصوبه 

پي ډي اف ډاونلوډ