د ښځو عالی شورا لومړنی ګنې ناستې مصوبه

د ښځو عالی شورا لومړنی ګنې ناستې مصوبه

د ښځو عالی شورا لومړنی ګنې ناستې مصوبه

پي ډي اف ډاونلوډ