ښاغلی دلبر جان آرمان

 د ښاغلي دلبر جان آرمان ولد پیرا جان ژوندلیک

زیږیدو کال: 1340

زیږیدو ځای: خوست

لومړنۍزده کړې: د خوست لیسې بکلوریا 

کاري تجربه: له 30 کلونو ډېره موده په حکومتي او غیرې حکومتي ادارو کې دنده ترسره کړې ده 

فعلي دنده: په ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار