ښاغلی حکمت الله توریالی

حترم حکمت الله توریالی فرزند محمد اشرف

زیږیدو کال: 1360

زیږیدو ځای: سمنگان

لومړنۍ زده کړې: د ایبک ښار تجربوي لیسه

لوړې زده کړې: د استقلال پوهنتون سیاسي علومو لیسانس

 کاري تجربه: د مقاومت په دوره کې قومندان ، د 19 پیاده فرقې د کشف قطعې قومندان 

فعلي دنده: د هېواد شمال حوزه کې د قومونو د اړیکو انسجام چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار