عبدالحکیم نجرابي

د عبدالحکیم نجرابي پیژندنه

د زیږیدو کال: 1339

د زیږیدو ځای: کاپیسا

لومړنۍ زده کړې: بګرامي عالي لیسه

لوړې زده کړې: د پولیسو اکاډمي، د جزا حقوقو برخه کې له غالب پوهنتون څخه لیسانس

کاري تجربه:  کورنیو چارو وزارت کې له ۱۵ کلونو څخه ډیر

اوسنۍ دنده: په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار