ډاکټر رسول طالب

د ډاکټر رسول طالب پیژندنه

د زیږیدو کال:  1332

د زیږیدو ځای: غزني

لومړنۍ او منځنۍ زده کړې : سلطان محمود لیسه

لوړې زده کړې: کابل طبی پوهنتون

کاري تجربه: ۲۵ کاله سیاست د وحدت اسلامي حزب په چوکاټ کې

اوسنۍ دنده: په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار