ښاغلی فیض محمد عثماني

د ښاغلي فیض محمد عثماني پېژندنه

زیږیدو کال: ۱۳۵۱

زیږیدو ځای: کندز

لومړنۍ زده کړې: د زاهدان ښوونځي کې حفظ قران کریم ،متوسطه او ثانوي د زاهدان- ایران په دارالعلوم اهل سنت 

لوړې زده کړې: لومړی لیسانس شرعیات ایران، دوېم لیسانس د کابل تعلیم او تربیې پوهنتون ټولنیز علوم او ماسټر د کابل پوهنتون د حقوق جزا او جرم پوهنې څانګه

کاري تجربه: د پوهنتون استاد، پوهنې وزارت کې د تعلیمي نصاب متخصص او درسي مولف، د تلویزیوني خپرونو تولیدونکی، د ارشاد، حج او اوقاف وزیر

اوسنۍ دنده: په ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست عالي مقام ستر سلاکار