ښاغلی سمیع حامد

د ښاغلي سمیع حامد پېژنده

زیږیدو کال:  1969

زیږیدو ځای:بدخشان ولایت

 لوړې زده کړې: د بلخ پوهنتون طب پوهنځی

کاري تجربه:   سرې میاشت او نړیوال سره صلیب موسسې سره ډاکټر

اوسنۍ دنده: د نوښت په چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار