همایون قیومي

د همایون قیومي پیژندنه

د زیږیدو کال: ۱۳۳۱

د زیږیدو ځای: کابل

لومړنۍ زده کړې: ۳ نمبر دولتي عالي لیسه، پاکستان

لوړې زده کړې: د برق انیجینیري لیسانس، هستوي انجینرۍ کې د آمریکا سینسیناتي پوهنتون څخه ماسټري او د برق انجینیري دکتورا له آمریکا څخه

کاري تجربه: ۳۰ کاله د پوهنتونو مدیریت کې، مالي مدیریت او آمریکا کې د پوهنتون استاد

اوسنۍ دنده: د بنسټیزو پروژو چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار