معاونیت اول ریاست جمهوری ا.ا

معاونیت اول ریاست جمهوری ا.ا

بسم الله تعالی

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اداره ای از زیر مجموعه های ریاست جمهوری، سازمان دهندهٔ همکاری ها با معاونین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از جمله معاونیت اول ریاست جمهوری می باشد.

این همکاری ها سالهای زیادی است ادامه دارد و در بخش های مختلف سبب تسهیل امور در ادارات مربوط به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان می گردد.

معاونیت اول و دوم ریاست جمهوری و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در تمام بخش های اداری، مالی، فرهنگی و اجتماعی با همدیگر همکاری های مداوم دارند.

معاونیت های ریاست جمهوری از جمله معاونیت اول ریاست جمهوری، مشکلات مردم را که همیشه به این اداره مراجعه می کنند، ارزیابی، و از طریق خویش بر طبق قوانین نافذۀ کشور، توسط مشاورین و کارشناسان مربوطۀ خود بررسی و در صورت لزوم پس از اجراات، آن را به اداره امور ریاست جمهوری ارسال می دارد. این موارد به نوبۀ خود پس از بررسی های کارشناسانه، در آن نهاد ثبت و برای اجراات لازم به ادارات ذیربط ارسال می گردد .

معاونیت اول ریاست جمهوری همچنان نزده بخش وظیفوی دارد که مطابق نص صریح قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به این اداره محول گردیده است. تدویر جلسات این کمیته ها، بخش مهمی از وظایف معاونیت اول ریاست جمهوری بوده، مشکلاتی را که در ادارات مختلف وجود دارد و به نحوی در انکشاف اقتصادی و تسریع امورکشور رول دارد، بررسی می نماید که در آن اداره امور ریاست جمهوری نیز مشارکت دارد. تدقیق و بررسی این امور در معاونیت اول ریاست جمهوری در واقع می تواند تسهیلاتی را در کار های اداره امور کشور بوجود بیاورد.

 میان اداره امور ریاست جمهوری و معاونیت های ریاست جمهوری از جمله  معاونیت اول ریاست جمهوری نوعی همکاری های همه جانبه وجود دارد که هردو اداره در تفاهم و هماهنگی های لازم انجام میدهند و یکی به دیگری مدد رسانی دارند.

اداره امور ریاست جمهوری تمامی خدمات اداری، مالی و مسلکی را برای دفاتر معاونین ریاست جمهوری از جمله معاونیت اول ریاست جمهوری فراهم نموده و این امور را به گونه احسن سازماندهی می کند تا کار های مراجعین، ادارات و وزارت خانه ها معوق و ناتمام نماند و اجراات  نهاد ها و ادارات، به وقت و زمان آن صورت بگیرد و نوعی حکومتداری خوب دراین همکاری متبارز گردد.

لینک ویب سایت