شورای عالی اقتصادی

شورای عالی اقتصادی

شورای عالی اقتصادی:

شورای اقتصادی به تاًسی از فرمان شماره( 17)مؤرخ 17/2/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده است، مسئولیت دارالانشاء این شورا را ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بر عهده دارد.

شورای عالی دارای وظایف ذیل میباشد:

 1. تعیین خطوط اساسی و پالیسی های اقتصادی، مالی، اتصال و همکاری‌های منطقوی و اولویت های انکشافی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت همآهنگی در ساختار بودجه، کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی؛
 2. ارزیابی و اتخاذ تصامیم در مورد طرح اصلاحات اقتصادی در سطح کشور؛
 3. ایجاد همآهنگی در مورد پالیسی ها و برنامه ها در سکتور انکشافی و اقتصادی؛
 4. ارزیابی، ارائه مشوره های تخصصی و اتخاذ تصامیم لازم راجع به طرح های پیشنهادی به منظور سرمایه گذاری و نیز رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی جهت ایجاد فضای مناسب برای تشویق، مشارکت سکتور خصوصی و رشد سرمایه گذاری در کشور؛
 5. ارائه هدایات لازم در مورد پیگیری و همآهنگی برنامه های ملی دارای اولویت، همکاری های اقتصادی منطقوی و نشست های اقتصادی ملی و بین المللی؛
 6. اتخاذ تصامیم جهت گسترش همکاری های اقتصادی به سطح منطقه و اتخاذ تصامیم در مورد جلب سرمایه‌ګذاری‌ها و کمک‌های منطقوی؛
 7. اتخاذ تصامیم در مورد توسعۀ زیربنا های ترانسپورتی، ایجاد تسهیلات گمرکی و تحکیم توسعه از راه های همکاری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سریع تر، مشارکت شهروندی، عرضه خدمات و کاهش فقر؛
 8. اتخاص تصامیم در مورد ایجاد دهلیز های حمل و نقل، ترانسپورتی و ترانزیت بین المللی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کشور های منطقه؛
 9. تصمیم ګیری در مورد تسهیل امور تجارتی تجاران ملی در جهت انتخاب مسیر مناسب و کاهش هزینه ها برای صادرات و واردات کشور؛
 10. ارائه هدایات و طی‌مراحل امضای تفاهم نامه ها و پروتوکول های همکاری ترانزیتی، گمرکی و قنسولی با کشورهای منطقه و جهان؛
 11. استماع ګزارشات در مورد جمع آوری، تحلیل و مطالعه آمار و ارقام دقیق از میزان پیشرفت ها، دستآورد های قرارداد ها، تفاهمنامه های اقتصادی و تجارتی با کشورها، سازمان های منطقوی و بین‌المللی؛
 12. بررسی و تحلیل پالیسی‌ها، برنامه‌ها و ستراتیژی‌ها پیرامون وصل ستراتیژیک افغانستان میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی جهت جایگاه افغانستان به عنوان چهار راه فرهنگ و تجارت در منطقه؛
 13. منظوری اولویت بندی و همآهنگی برنامه‌ها و پالیسی‌ها جهت کاهش فقر، نهادنه سازی عرضه خدمات نتیجه‌محور و مشارکت شهروندی؛
 14. اتخاذ تصامیم در مورد تعقیب و پیګیری جهت تحقق تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد بهبود امور تجارتی و سرمایه ګذاری با سازمان‌ها و جامعه جهانی؛
 15. استماع ګزارشات جهت تحلیل، بررسی و نظارت از کیفیت برنامه های ملی دارای اولویت جهت تطابق آن با سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان؛
 16. ایجاد همآهنګی بین‌الوزارتی در راستای تطبیق فیصله‌های شورا، برنامه‌ها، ستراتیژی‌ها و پالیسی‌ها در سکتورهای اقتصادی و انکشافی جهت عرضه خدمات مؤثر، اتصال منتطقوی، کاهش فقر و مشارکت شهروندی.

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری :

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری به تاًسی از فرمان شماره( 17)مؤرخ 17/2/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده است، مسئولیت دارالانشاء این شورا را ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بر عهده دارد.

وظایف شورای عالی قرار ذیل میباشد:

 1. تأیید و منظوری ستراتیژی ملی، پلان ها و پالیسی های دولت در زمینه های حاکمیت قانون، تأمین عدالت، بهبود حکومتداری، مبارزه با فساد اداری و ایجاد مصؤنیت اجتماعی برای اقشار مختلف کشور از سوی کمیته های فرعی شورا و ادارات مربوطه ؛
 2. اتخاذ تصامیم لازم جهت دریافت راه های حل مشکلات و ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه؛
 3. تقویت دیدگاه عمومی مبتنی بر محو خشونت علیه اقشار مختلف کشور؛
 4. اتخاذ تصامیم در مورد تخلفات، مشکلات حقوقی و عدم رعایت قوانین و اصول در قراداد های دولتی؛
 5. اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت؛
 6. اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
 7. حمایت از اجراأت و تصامیم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری؛
 8. ایجاد همأهنگی میان تمویل کنندگان جهت تمویل و تقویت فیصله‌های شورای عالی، مراکز عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری؛
 9. تشخیص و پیشنهاد وجوه مالی تشویقی به ادارات محلی جهت تقویت حکومتداری مؤثر در ولایات و ولسوالی ها؛
 10. استماع، بررسی و تشخیص مشکلات وزارت‌ ها و ادارات محلی در راستای تطبیق پالیسی های حکومتداری و اتخاذ تصامیم مقتضی پیرامون آن؛
 11. اتخاذ تصامیم لازم در مورد ایجاد تسهیل دیدگاه و اراده ملی و بین المللی برای مدیریت سالم و مؤثر امور اقشار جامعه به خصوص مهاجرین و بیجا شده گان داخلی؛
 12. ارزیابی ستراتیژی ها، پلان ها و فعالیت های وزارت های عضو پیرامون سرمایه بشری، فراهم سازی فرصت ها و امکانات تعلیمی، تحصیلی و صحی اقشار آسیب پذیر و زنان؛
 13. صدور رهنمود برای ادارات دولتی در جهت ترتیب و تطبیق برنامه های مؤثر در زمینه اهداف شورای عالی و صدور رهنمود و هدایات لازم به کمیته های فرعی و حمایت از تصامیم آن ها؛
 14. دریافت گزارش از نهاد ها و ارگان های ذیربط دولتی و غیر دولتی در مورد فیصله‌های شورای عالی.