شورای عالی علمی  فرهنگی و سرمایه بشری

شورای عالی علمی  فرهنگی و سرمایه بشری

شورای عالی علمی  فرهنگی و سرمایه بشری:

شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری به تاًسی از فرمان شماره( 17)مؤرخ 17/2/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده است، مسئولیت دارالانشاء این شورا را ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بر عهده دارد.

شورای عالی دارای وظایف ذیل میباشد:

 1. اتخاذ تصامیم در مورد تصویب طرح ها، پالیسی‌ها، برنامه‌ها و پروژه های بین الوزارتی و ادارات در مورد تقویت سرمایه بشری و نهادهای فرهنګی، تعلیمی و تحصیلی؛
 2. اولویت بندی و سمت دهی برنامه های ملی به منظور رشد و تقویت نهادهای علمی و فرهنگی؛
 3. اتخاذ تصامیم در قسمت حمایت از مراکز دینی و فرهنگی، نظارت و کسب اطمینان از کیفیت و محتوای تعلیمات دینی و گسترش آن در کشور؛
 4. صدور فیصله های لازم به ادارات دولتی و دارالانشای شورای عالی در جهت ترتیب و تطبیق برنامه های لازم و مؤثر در زمینه تحقق اهداف شورای عالی، تحکیم قوانین و اسناد تقنینی ذیربط و رشد فرهنگ؛
 5. صدور فیصله‌ها و اتخاذ تضامیم لازم در مورد حفظ ارزش های و میراث های فرهنگی و حفریات و تحقیقات علمی باستان شناسی و ترمیم ابدات تاریخی و شهری قدیم؛
 6. اتخاذ تصامیم در مورد گسترش تولید فرهنگ، ادب، هنر و توسعه صنعت توریزم در کشور و حمایت از فرهنگیان، نویسنده گان و دانشمندان کشور در جهت رشد فرهنگ و تشویق جهت ایجاد آثار فرهنگی.
 7. تقویت یک دیدگاه مبتنی بر وحدت ملی، احترام به تنوع فرهنگی و ضرورت همدیگر پذیری از طریق نصاب، نهادهای تحصیلی، آموزشی و فعالیت های علمی و فرهنگی؛
 8. بازنګری، بررسی و منظوری نصاب‌های مراکز تعلیمی، تحصیلی و دینی کشور؛
 9. ارائه رهنمودها به ادارات عضو در مورد تعیین اولویت های استراتیژیک کاری بر اساس ماموریت دولت و دیدگاه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جهت رشد سرمایه بشری؛
 10. استماع ګزارشات و ارزیابی استراتیژی ها، پلان ها و فعالیت های وزارت های عضو پیرامون سرمایه بشری و ارائه رهنمودها و نظریات؛
 11. صدرو فیصله‌ها در مورد تطبیق برنامه ها برای رفع نیازمندی های سرمایه بشری کشور به منظور انکشاف اقتصادی.