شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری :

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری به تاًسی از فرمان شماره( 17)مؤرخ 17/2/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده است، مسئولیت دارالانشاء این شورا را ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بر عهده دارد.

وظایف شورای عالی قرار ذیل میباشد:

 1. تأیید و منظوری ستراتیژی ملی، پلان ها و پالیسی های دولت در زمینه های حاکمیت قانون، تأمین عدالت، بهبود حکومتداری، مبارزه با فساد اداری و ایجاد مصؤنیت اجتماعی برای اقشار مختلف کشور از سوی کمیته های فرعی شورا و ادارات مربوطه ؛
 2. اتخاذ تصامیم لازم جهت دریافت راه های حل مشکلات و ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه؛
 3. تقویت دیدگاه عمومی مبتنی بر محو خشونت علیه اقشار مختلف کشور؛
 4. اتخاذ تصامیم در مورد تخلفات، مشکلات حقوقی و عدم رعایت قوانین و اصول در قراداد های دولتی؛
 5. اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت؛
 6. اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
 7. حمایت از اجراأت و تصامیم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری؛
 8. ایجاد همأهنگی میان تمویل کنندگان جهت تمویل و تقویت فیصله‌های شورای عالی، مراکز عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری؛
 9. تشخیص و پیشنهاد وجوه مالی تشویقی به ادارات محلی جهت تقویت حکومتداری مؤثر در ولایات و ولسوالی ها؛
 10. استماع، بررسی و تشخیص مشکلات وزارت‌ ها و ادارات محلی در راستای تطبیق پالیسی های حکومتداری و اتخاذ تصامیم مقتضی پیرامون آن؛
 11. اتخاذ تصامیم لازم در مورد ایجاد تسهیل دیدگاه و اراده ملی و بین المللی برای مدیریت سالم و مؤثر امور اقشار جامعه به خصوص مهاجرین و بیجا شده گان داخلی؛
 12. ارزیابی ستراتیژی ها، پلان ها و فعالیت های وزارت های عضو پیرامون سرمایه بشری، فراهم سازی فرصت ها و امکانات تعلیمی، تحصیلی و صحی اقشار آسیب پذیر و زنان؛
 13. صدور رهنمود برای ادارات دولتی در جهت ترتیب و تطبیق برنامه های مؤثر در زمینه اهداف شورای عالی و صدور رهنمود و هدایات لازم به کمیته های فرعی و حمایت از تصامیم آن ها؛
 14. دریافت گزارش از نهاد ها و ارگان های ذیربط دولتی و غیر دولتی در مورد فیصله‌های شورای عالی.