اعلان پروژه کرایه دهی زمین پنج باب کانتین نیازمندی ریاست محترم ترمیمات، حفظ و مراقبت ادارات

 اعلان پروژه کرایه دهی زمین پنج باب کانتین نیازمندی ریاست محترم ترمیمات، حفظ و مراقبت ادارات

 

برای معلومات بیشتر روی لینک ذیل کلیک کنید