اعلامیۀ مطبوعاتی در رابطه به رد ادعای یک تن از اعضای ولسی جرگه مبنی بر قراردادهای تامین غذای کارمندان ادارۀ امور

 
ادارۀ امور، کابل: ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پس از ادعای یک تن از اعضای ولسی جرگه شورای ملی مبنی بر قرارداد سی میلیون دالری برای تامین سبزیجات این اداره، طی مکتوب رسمی شماره ۱۵۲۴۷ تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۹ تمامی جزئیات قراردادهای تدارک سبزیجات را از طریق وزارت محترم دولت در امور پارلمانی به شورای ملی، ابلاغ نمود.
ریاست عمومی ادارۀ امور علاوه بر مهمانان داخلی و خارجی مقام عالی ریاست جمهوری، مسئولیت تامین غذای روزانه برای پانزده هزار تن کارمندان ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه به رهبری محترم داکتر عبدالله عبدالله، ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی مربوط دفتر شورای امنیت ملی و واحدهای جانبی که شامل دفتر محترم حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، دفتر معاون اول ریاست جمهوری، دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری، ادارۀ تدارکات ملی، واحد تسهیل سرمایه گذاری، ادارۀ ارتباطات استراتیژیک و عامه، ادارۀ پالیسی و استراتیژی و شرکت انکشاف ملی می باشد، را به عهده دارد.
به طور مجموعی در سال مالی ۱۳۹۹حدود ۳۳ میلیون افغانی که حدود ۴۲۸ هزار دالر امریکایی می شود، به مصرف رسیده است. بناً رقم ۳۰ میلیون دالری که از سوی نمایندۀ مردم در ولسی جرگه ارائه گردیده است، کاملاً نادرست و به دور از واقعیت می باشد.
ادارۀ امور ریاست جمهوری ضمن شریک ساختن تمامی جزئیات در این مکتوب، از ولسی جرگه شورای ملی خواسته است تا از شریک سازی معلومات نادرست که باعث تشهیر منفی، تخریب اذهان عامه، صدمه رساندن به اعتبار و جایگاه ولسی جرگه می گردد، خودداری نماید.