اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به اعلام اسامی اراکین بلند رتبه دولتی که دارایی های شان را ثبت نکرده اند

اداره امور، کابل: به تاسی از فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، تمام اراکین بلند رتبۀ حکومت به شمول وکلای شورای ملی مکلف گردیده اند تا دارایی های شان الی تاریخ ششم اسد سال جاری، در ریاست ثبت دارایی های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ثبت نمایند و این مدت الی تاریخ ۱۳ اسد تمدید گردید.
به همین اساس، اداره امور ریاست جمهوری اسامی اراکین بلند رتبۀ حکومت را که در این مدت دارایی های شان را به ثبت نرسانیده اند، از طریق کنفرانس مطبوعاتی به نشر می رساند.