یکشنبه , ۲۴ , قوس , ۱۳۹۸

شورای حاکمیت قانون

مصوبۀ شماره (۳) سال ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ یازده ماه اسد سال روان در قصر چاچنار ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت: ارائه گزارش سکرتریت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به مجلس و...

مصوبۀ شماره (۲) سال ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ چهارده ماه سرطان سال روان در قصر گل‌خانه ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت: تعیین سرنوشت مرکز آموزش حقوقی؛ تعیین سرنوشت محاکم عسکری و اردوی ملی؛ پیشنهاد تفویض صلاحیت...

مصوبۀ شماره (۱) سال ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ اول ماه سرطان سال روان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه درباره موضوع ذیل مفصلاً بحث صورت گرفت: ارائه گزارش سکرتریت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد؛ ارائه پلان تطبیقی برنامه ملی اصلاحات...

Page 4 of 4 1 3 4

دست آوردها

جوانان