جمعه , ۲۴ , عقرب , ۱۳۹۸

اداره مرکزی احصائیه

اداره مرکزی احصائیه در سال ۱۳۵۱ به حیث واحد مستقل بخاطر حصول اهداف ذیل که در مادۀ دوم قانون احصائیه تسجیل شده تاسیس گردیده است. ( اداره مرکزی احصائیه، به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت کشور منحیث ادارۀ مستقل دولتی فعالیت مینماید)

با در نظر داشت حکم مادۀ هشتم قانون احصائیه، این اداره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱- جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر معلومات احصائیوی در موارد مربوط به امور تجارتی، صنعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و وضع فعالیت های عموم مردم.

۲- همکاری با وزارت ها، ادارات دولتی در جمع آوری ترتیب و نشر معلومات احصائیوی به شمول احصائیه های  حاصله از فعالیت آنها.

۳- اجرای سر شماری نفوس و سروی های احصائیوی.

۴- جلوگیری از تکرار عمل در مورد معلومات که توسط وزارتها و ادارات دولتی یا غیر دولتی جمع آوری میگردد.

۵- رشد و انکشاف عمومی احصائیه های توحید شدۀ اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور و انسجام پلانها جهت توحید آن.

۶- انکشاف و تجویز استندرد های مناسب جهت استفاده وزارت ها و سایر ادارات دولتی.

۷- انکشاف متداوم و نگهداشت دیتابیس های (مراکز معلومات) مناسب حاوی معلومات مذکور برای همه استفاده کننده گان به استثنای معلومات محرم مندرج احکام این قانون.

۸- اتخاذ تصمیم در مورد شیوۀ جمع آوری، توحید و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی.

در پهلوی قانون احصائیه بمثابه رهنمود کار در جهت تنظیم و پیشبرد فعالیت های احصائیوی، توضیح وظایف و صلاحیت های این اداره، کمیته های ملی احصائیه و سر شماری تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور ایجاد گردیده است.

ارقام و معلومات احصائیوی که در نتیجۀ اجرای سرشماریها و سرویها بدست میاید بنابر حکم مادۀ هجدهم قانون احصائیه نزد این اداره محرم بوده صرف نتایج عمومی آن بعد از تحلیل و تجزیه طی نشرات موقوت و غیر موقوت این اداره غرض استفادۀ طراحان پالیسی، پلانگذاری، محققین تصمیم گیرندگان و سایر علاقمندان نشر میشود.

ادارۀ مرکزی احصائیه در سال ۱۳۹۲ شامل سیستم رتب و معاش پروسۀ اصلاحات اداری گردیده است.

دیدگاه و مأموریت

دیدگاه: تهیه  ارقام برای پاسخگویی تمام نیازهای در فرایند توسعه و اداره کشور.

” ادارۀ مرکزی احصائیه به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی، تأمین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های احصائیوی در کشور منحیث ادارۀ مستقل دولتی فعالیت می نماید”

هدف

ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی، تامین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های احصائیوی در کشور.

http://www.cso.gov.af/fa

دست آوردها

جوانان