پنج شنبه , ۲۳ , عقرب , ۱۳۹۸

اداره ملی استندرد

تاریخچه اداره ملی ستندرد افغانستان (انسا)

اداره نورم و ستندرد از سالیان متمادی بدینسو در چوکات وزارت های محترم معدن، اقتصاد و تجارت فعالیت داشته، اما به استثنای ترتیب نورم های مصرفی در زمینه تدوین  و تطبیق ستندرد های ملی کدام فعالیت عملی نداشته است. بعد از سقوط رژیم طالبان و روی کارآمدن دولت انتقالی اسلامی و تصویب قانون اساسی افغانستان که متضمن رعایت اصول اقتصاد بازار در کشور می باشد، دولت جمهوری اسلامی افغانستان با در نظرداشت اهمیت اداره ملی ستندرد در تدوین، تصویب، تطبیق و نظارت برتطبیق ستندرد های ملی، کنترول کیفیت امتعه تجارتی و بدینگونه نقش قاطع آن در رشد اقتصاد ملی تشویق سکتور خصوصی، حمایت از مستهلکین و حفاظت از محیط زیست به حسب پیشنهاد مشترک وزارت های محترم مالیه و تجارت و صنایع بمنظور انسجام امور مربوط به تدوین تصویب، تطبیق و نظارت بر تطبیق ستندرد های ملی، کنترول کیفیت امتعه تجارتی اداره ملی ستندرد را منحیث یک اداره مستقل بر اساس مصوبه شماره (۲۰) مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان و به تاریخ ۶/۱۲/۱۳۸۶ بعد از بحث همه جانبه و ارائه دلایل مقنع از جانب اداره به اکثریت آراء مورد تأیید پارلمان افغانستان قرار گرفته و منحیث یک اداره مستقل در تشکیل اساسی دولت شروع به فعالیت نمود.

اهداف این اداره انکشاف و تقویه زیر بناهای تخنیکی ستندرد، ارزیابی مطابقت و مترولوژی، برطرف نمودن موانع تخنیکی تجارت و تسهیل تبادله امتعه تجارتی و خدمات افغانستان در بازار جهانی از طریق تدوین، تصویب، تطبیق و نظارت برتطبیق ستندرد های ملی، کنترول کیفیت امتعه تجارتی با در نظرداشت ستندرد های منطقوی و بین الملی و بدینگونه بهبود ستندرد زندگی، صحت و مصونیت مستهلکین و حفاظت محیط زیست می باشد.

خوشبختانه اداره ملی ستندرد در طی مدت کوتاه توانسته است عضویت البدل سازمان بین الملی ستندرد (ISO) را کسب نماید.

فعلاً اداره ملی ستندرد در دو بعد وظیفوی فعالیت های خویش را متمرکز نموده است، که عبارتند از تدوین و انکشاف ستندرد های ملی و تطبیق و نظارت بر تطبیق ستندرد ها در کشور می باشد که کنترول کیفیت امتعه تجارتی (وارداتی و صادراتی) تولیدی و خدمات جز آن شمرده می شود.

اداره ملی ستندرد عملاً در پنچ بخش برای تدوین ستندرد های ملی فعالیت می نماید، که عبارتند از:

۱- مواد نفتی

۲- مواد دوایی و آرایشی

۳- مواد ساختمانی

۴-مواد غذایی

۵- مترولوژی

بخش تدوین ستندرد های صنایع و منسوجات از جمله دیپارتمنت های جدید می باشد، که اخیراً به فعالیت آغاز نموده است.

امور مربوط به تثبیت نورم مصارفاتی از وزارت محترم معادن به اداره ملی ستندرد در ماه سرطان ۱۳۸۷ واگذار گردید که تثبیت نورم در سنجش دقیق میزان مصرف مواد سوختی و استهلاکی برای وسایل، وسایط نقش عمده داشته، از حیف و میل منابع جلوگیری نموده و جلو سوء استفاده و فساد را می گیرد.

http://ansa.gov.af/fa/

دست آوردها

جوانان