جمعه , ۲۴ , عقرب , ۱۳۹۸

اداره ملی حفاظت محیط زیست

با در نظرداشت نیازمندی های مبرم بخاطر تحفظ سیستم های طبیعی و محیط زیست کشور، وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست در کابینه دولت انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی، معینیت محیط زیست در چوکات آن وزارت ایجاد گردید. معینیت مذکور در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی به ریاست مستقل محیط زیست با تعداد ۲۹۲ بست تغییر شکل یافت و تغییر شخصیت حقوقی داده شد. در سال ۱۳۸۴ با حفظ کمیت، موقف و حیثیت اداره مستقل اداره ملی حفاظت محیط زیست را اختیار نمود. این اداره با سعی و تلاش توانست تشکیل را به ۵۹۰ بست ایزاد و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی در کشور ریاست های محیط زیست را در هشت زون ایجاد و فعالیت مینمود.

بعداً به تأسی از حکم ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان، قانون محیط زیست در سال ۱۳۸۵ هجری شمسی به منظور تنظیم امور محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، موجودات حیه و غیر حیه و استفاده پایدار از آنها تدوین، طی مراحل و اولین قانونی بود که با اکثریت مطلق آراء ازطرف مجلسین شورای ملی تصویب و بعد از توشیح مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مرعی الاجرا گردید. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس صراحت حکم ماده پانزدهم قانون اساسی تصمیم ایجاد اداره را منحیث اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث یک نهاد مسئول دولتی برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی در کشور اتخاذ نمود. اداره ملی حفاظت محیط زیست به تشکیل مجموعی ۸۵۰ نفر کارمند رسمی تشکیل مصروف کار و فعالیت در مرکز و ولایات میباشد.

اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث یک نهاد رسمی دولتی و با در نظر داشت قوانین نافذه کشور ستراتیژی روشن را برای مدیریت محیط زیست داشته که “اصلاح کیفیت زندگی همه باشندگان افغانستان از طریق حفاظت و اصلاح محیط زیست کشور” از جمله اهداف عمومی آن میباشد. به اساس ستراتیژی دست داشته نیاز رسیدن به اهداف ذیل میباشد:

  • اطمینان از داشتن یک محیط سالم و صحتمند برای مردم افغانستان

  • توجه به انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی در حین حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست کشور

  • اطمینان از مدیریت موثر محیط زیست کشور از طریق مشارکت همه نهاد های ذیدخل

  • تنظیم امور محیط زیست افغانستان، از طریق تدوین چهارچوب های حقوقی و انتظامی

  • تعمیم و تحکیم قانون و مقررات محیط زیستی و تأمین عدالت اجتماعی، به منظور رفاه عامه

اهداف:

  1. حفاظت صحت بشری، حیوانی و نباتی و بهبود وضع معیشت آنها

  2. تأمین عملکرد ایکولوژیکی و سیر تکامل آن

  3. تأمین منافع و نیازمندی های نسل فعلی و آینده مرتبط با محیط زیست

  4. حفظ میراث های طبیعی و فرهنگی

  5. تسهیل در امر بازسازی و رشد دوامدار اقتصادی ملی

http://nepa.gov.af/fa

دست آوردها

جوانان