جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

اداره عالی تفتیش

اهداف و وظایف اداره کنترول و تفتیش همواره حصول اطمینان از صحت حسابدهی و حسابگیری، اجرای قانونی و اقتصادی مصارف، تحصیل بموقع عواید دولت، چگونگی تحقق پلان های رشد اقتصادی و اجتماعی دولت، تثبیت نقایص در اجراآت ادارات دولتی، جعل، تذویر، ساخته کاری ها، بیرون نویسی تفاوت ها به نفع بودجه دولت (دارائی عامه)، ارجاع موارد جرمی و سوء استفاده ها جهت تحقق تحصیل پول دولت و مجازات مسئولین از طریق لوی څارنوالی، ارزیابی حساب قطیعه دولت، تشخیص عوامل کسر بودجه دولت، ارائه نظریات رهنمودی به مراجع جهت رفع نواقص و کاستی ها، تثبیت و تحصیل حقوقی دولت، ناشی از عدم وضع مالیه و صکوک، کمیشن ها و تفاوت قیمت خریداریها، اضافه پرداخت ها، تفاوت های تسعیر، اسعار، تفاوت در برآورد های ساختمانی و بالآخره حصول اطمینان از صورت مصارفات که از جانب کشور های دوست مساعدت گردیده در برگرفته بازرسی و اجراآت را مستقلانه می نماید.

اداره کنترول تفتیش عضویت سازمانهای بین المللی ادارات عالی تفتیش مثل: انتوسا، ایکوسای و اسوسای را دارا بوده و در همه جلسات و گردهمایی های اعضای سازمان های مذکور اشتراک فعالانه دارد و در بازرسی های اداره، از معیارات سازمان سازمانهای متذکره استفاده بعمل می آورد.

همچنان بر اساس فرمان ۱۶۵ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۱ رئیس دولت انتقالی افغانستان محترم حامد کرزی، اداره کنترول و تفتیش بحیث یک اداره مستقل بازرسی امور مالی و حسابی وزارت خانه ها، ادارات، تصدیها، موسسات و شرکت ها ایجاد و قرار حکم ۵۴۹۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ محترم رئیس دولت از آغاز سال ۱۳۸۳ بحیث یک واحد بودجوی مستقل مجزا از قوای سه گانه دولت، تحت اثر مستقیم مقام ریاست جمهوری فعالیت می نماید. با آغاز تحولات جدید سال(۲۰۰۱) اداره با استفاده از امکانان جامعه جهانی و کسب عضویت در سازمانهای بین المللی تفتیش و کسب استقلالیت اداره و تامین روابط با پارلمان وارد مرحله نوین انکشافی خود گردیده و با ایجاد ظرفیت های ضروری و محتوایی، جایگاه خود را بمثابه اداره عالی تفتیش افغانستان در کنار سایر ادارات عالی تفتیش جهانی احراز نموده است.

باید گفت که قبل از سال ۱۳۸۴ (دوره نوین) هیچ نوع ارتباط میان پارلمان و ادارات کنترول و تفتیش وقت وجود نداشت و در قوانین اساسی کشور از نقش اداره کنترول و تفتیش تا اکنون تذکری بعمل نیامده، در حالیکه جایگاه اداره کنترول و تفتیش یا تفتیش ملی در قوانین اساسی اکثر ممالک چو هند، ایران، مصر، انگلستان و فرانسه معین و مشخص گردیده است.

بناء اداره عمومی کنترول و تفتیش (تفتیش عالی) به مثابه عالیترین ارگان بازرسی و کنترول کننده امور مالی و حسابی در سطح کشور بوده و از نظر ساختار تشکیلاتی مربوط به ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مستقیماً به اساس هدایت رئیس جمهور ایفای وظیفه مینماید.

وظایف و ماموریت ما :

 • بازرسی صورت های حساب مالی و حساب قطیعه سالیانه دولت و ارائه اظهار نظر تفتیش در مورد آن.

 • بازرسی امور مالی و حسابی بخصوص تحقق عواید و مصارف در ادارات، تصدیها و موسسات.

 • اجرای بازرسی های خاص درمراجع بر  اساس احکام و هدایات مقام محترم ریاست جمهوری.

 • بازرسی و ارائه اظهار نظر تفتیش درمورد صورت های مالی و مساعدتهای خارجی که از طریق بودجه دولت به مصرف میرسد.

 • بازرسی امور مالی و حسابی نمایندگی نهادهای دولتی در خارج.

 • بازرسی اجراآت تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی.

 • اجرای تفتیش عملکرد به خاطر حصول اطمینان از اقتصادیت، مفیدیت و موثریت پروژه ها.

 • ترویج و توسعه تفتیش محیطی.

 • علم آوری از تحقق پلان های رشد اقتصادی، اجتماعی و مالی در ادارات.

 • اجرای تفتیش به نحو که منجر به انکشاف ملی، رشد اجتماعی و اقتصاد بازار آزاد گردد.

 • تشخیص نواقص، کاستی ها، تفاوت های پولی در جریان بازرسی ها و ارسال نتایج تحلیلی آن جهت تطبیق و بهبود  اجراآت در ادارات و موسسات ذیربط.

 • ارائه نظریات اصلاحی و رهنمودی جهت رفع نارسایی ها به ادارات و موسسات.

 • تشخیص موارد حیف و میل دارای عامه در جریان بازرسی و احاله آن جهت تحقیق به لوی څارنوالی.

 • ارائه گزارش های توحیدی شش ماهه در مورد نتایج مهم دریافت شده از بازرسی های امور مالی و حسابی در ادارات تفتیش شده به مقام محترم ریاست جمهوری و پارلمان.

 • ارتقای متداوم ظرفیت اداره.

 • تهیه چوکات قانونی برای تنظیم فعالیت های اداره.

 • توسعه حدود بازرسی های اداره.

 • توسعه و استحکام تمام روابط بین المللی اداره و پیروی از معیارات سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش انتوسای.

 • رهنمایی میتودیک ادارات تفتیش داخلی.

 • ارائه پیشنهاد به منظور تعدیل بخش مالی و حسابی، طرزالعمل ها و لوایج مراجع تحت بازرسی به مقام ذیصلاح.

http://sao.gov.af/fa

دست آوردها

جوانان